عضویت انجمن نماتدشناسی ایران در فدراسیون بین المللی انجمن‏‏ های نماتدشناسی (IFNS)

 عضویت انجمن نماتدشناسی ایران در فدراسیون بین المللی انجمن‏‏ های نماتدشناسی  (IFSN)