راهنمای نویسندگان

همچنین می توانید برای دریافت فایل PDF  به صفحه اصلی "راهنمای نویسنده/نویسندگان" مراجعه فرمایید.

 

 

راهنمای تهیه و تنظیم مقاله

مجله نماتدشناسی ایران

(http://www.pjon.ir)

1- مشخصات و شرایط کلی

1-1- مجله نماتدشناسی ایران نتایج پژوهش در زمینه‏ های زیر را به صورت مقاله کامل و یا گزارش کوتاه علمی برای چاپ می- ‏پذیرد:

-         شناسایی و رده‏ بندی نماتدهای آزاد، انگل گیاهی، بیماری‏ زای حشرات و انگل جانوری

-         اکولوژی و زیست‏ شناسی نماتدهای آزاد، انگل گیاهی و بیماری‏ زای حشرات و  انگل جانوری

-         بیماری‏ زایی نماتدهای انگل در میزبان 

-         مدیریت نماتدهای انگل

-         تعامل نماتدهای انگل و آزادزی با میکروارگانیسم ­های مفید و مضر

1-2- مقاله نباید قبلاً به چاپ رسیده و یا هم ‏زمان به نشریه دیگری فرستاده شده باشد. این محدودیت شامل خلاصه مقالات ارسال شده و یا ارائه شده در کنگره ‏ها و سمینارهای داخلی و خارجی نمی‏ شود.

1-3- مسؤولیت صحت مطالب ارائه شده در مقالات به عهده نویسنده(گان) آن است.

1-4- پس از پذیرش علمی، هیئت تحریریه مجله حق ویرایش ادبی مقالات را دارد.

1-5- بخشی از هزینه‏ های چاپ مقاله از قبیل ویراستاری فنی و ادبی و نگهداری سایت از نویسنده(گان) دریافت خواهد شد.

1-6- علاوه بر فایل ‏های مقاله، شکل(ها) و برگه مشخصات نویسندگان، لازم است فایل تکمیل شده فرم تعهدنامه که در سایت مجله موجود است نیز ارسال شود.

2- برگه مشخصات

برگه مشخصات شامل سه بخش زیر در یک صفحه جداگانه در سایت مجله بارگزاری شود:

- عنوان (فارسی و انگلیسی)

- مشخصات نویسنده(گان) (فارسی و انگلیسی) شامل نام و نام خانوادگی (به‏ ترتیب)، مرتبه علمی، نشانی محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه و آدرس پست الکترونیکی و نویسنده مسوؤل مکاتبات

- نوآوری پژوهش در سه تا پنج جمله کوتاه

3- ساختار مقاله

مقاله کامل باید دارای متن کامل فارسی و چکیده انگلیسی و یا متن کامل انگلیسی و چکیده فارسی باشد. مقاله به ترتیب شامل بخش ‏ها و شماره ردیف ‏های زیر است:

عنوان

Title

چکیده فارسی و واژ‏ه­ های کلیدی

Abstract and key words

1- مقدمه

1- Introduction

2- مواد و روش ‏ها

2- Materials and methods

3- نتایج

3- Results

4- بحث

4- Discussion

5- تضاد منافع

5- Conflict of interest

6- سپاس‏ گزاری

6- Acknowledgement

7- منابع

7- References

Abstract and key words

چکیده فارسی و واژ‏ه­ های کلیدی

3-1- عنوان (Title)

عنوان مقاله باید کوتاه، دقیق و معرف موضوع و هدف پژوهش باشد.

3-2- چکیده (Abstract)

چکیده مقاله باید شامل بیان مسأله، خلاصه روش انجام پژوهش و یافته‏ های مهم پژوهش باشد، از 250 کلمه تجاوز نکند و در یک پاراگراف آورده شود.
واژه ‏های کلیدی (Key words): پس از چکیده فارسی و انگلیسی، حداکثر پنج واژه کلیدی که در عنوان از آن ها استفاده نشده باشد، به‏ ترتیب حروف الفبایی آورده شوند.

3-3- مقدمه (Introduction)

شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، خلاصه ‏ای از مطالعات انجام شده با ذکر منابع و هدف از انجام پژوهش حاضر می‏ باشد. مقدمه باید به صورت یک­پارچه نوشته شود و عنوان یا زیرعنوان نداشته باشد.

3-4- مواد و روش‏ ها (Materials and methods)

شامل شرح کامل مواد مصرفی، وسائل، روش ‏ها و طرح آزمایشی مورد استفاده باشد. در‏صورتی‏ که روش کار بر اساس منابعی انجام شده باشد، ذکر خلاصه روش و منبع آن کافی است. در صورتی که تغییراتی در یک روش موجود صورت گرفته باشد، لازم است توضیح داده شود. می‏ توان فراهم کردن مقدمات کار و آزمایشات انجام شده به صورت مجزا و با عنوان‏ فرعی درجه دو (2-1- ؛ 2-2- ؛ 2-3- ؛ 000) و زیرمجموعه هرکدام از آن ها را با عنوان فرعی درجه سه (2-1-1- ؛ 2-1-2- ؛ 2-1-3- ؛ 000) ارائه کرد.

3-5- نتایج (Results)

نتایج باید روشن و دقیق باشد. قسمت‏ های مختلف به صورت مجزا و با عنوان‏ های درجه دو و در صورت نیاز درجه سه، هماهنگ با آزمایشات انجام شده آورده شود. با توجه به محتوا لازم است در متن به جداول و شکل‏ های مربوطه ارجاع داده شود. نتایج بیان شده در متن نباید به صورت‏ های دیگر از قبیل شکل و جدول تکرار شده باشد.

3-6- بحث (Discussion)

بر اساس فرضیات و هدف پژوهش لازم است نتایج به‏ دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه شود. بحث نباید تکرار مستقیم نتایج باشد. در انتهای بحث همراه با نتیجه‏ گیری کلی، جمع‏ بندی از خلاصه نتایج  و یافته‏ های مهم پژوهش آورده شود.

در مقالات تاکسونومیکی می‏ توان نتایج و بحث را در هم ادغام کرد.

3-7- تضاد منافع (Conflict of interest)

در این بخش باید اظهار شود که نویسنده(گان) با یکدیگر، با تحقیق انجام شده و محل انجام پژوهش تضاد منافعی نداشته باشند.

3-8- سپاس‏ گزاری (Acknowledgement)

از مراکز و مؤسسات تأمین کننده اعتبار، امکانات و اشخاصی که در انجام تحقیق کمک کرده ‏اند، حداکثر در چهار سطر سپاس-‏ گزاری شود.

3-9- منابع (References)

3-9-1- ارجاع در متن

-         در متن هنگام ارجاع به یک منبع نام خانوادگی نگارنده به صورت انگلیسی با سال میلادی داخل پرانتز و در انتهای جمله یا پاراگراف نوشته می ‏شود (Kheiri 1971). چنان‏چه منبع مورد استفاده دو نگارنده داشته باشد، بین دو نام خانوادگی آن‏ها علامت & گذاشته شود (Whitehead & Hemming 1965). چنان­چه منبع بیش از دو نگارنده داشته باشد فقط نام خانوادگی نگارنده اول و در ادامه با ذکر عبارت et al. درج شود (Maggenti et al. 1988).

-         در صورتی‏ که به چند منبع ارجاع داده شود منابع مورد استفاده به ترتیب سال و سپس حروف الفبا (Siddiqi 2000; De Ley & Blaxter 2002, 2004; Decraemer & Hunt, 2013) یا برعکس ابتدا به ترتیب حروف الفبا و سپس سال (Decraemer & Hunt 2013; De Ley & Blaxter 2002, 2004; Siddiqi 2000) نوشته شوند.

-         در صورتی که چند منبع از نظر نویسنده(گان) و سال یکسان باشند، با گذاردن حروف انگلیسی بلافاصله بعد از سال از یکدیگر متمایز می‏ گردد (Siddiqi 1963a, 1963b).

-         در ارجاع مستقیم به یک منبع در ابتدا یا میانه جمله یا پاراگراف، نام نویسنده به فارسی نوشته شده و در پرانتز نام نویسنده و سال انتشار به انگلیسی ذکر می‏ گردد. مثال: طبقه‏ بندی صدیقی (Siddiqi 2000)؛ طبقه‏ بندی دی‏لی و بلکستر (De Ley & Blaxter 2004)؛ طبقه‏ بندی مجنتی و همکاران (Maggenti et al. 1988).

3-9-2- فهرست منابع

در فهرست باید تمام منابع مورد استفاده در کل مقاله به زبان انگلیسی و طبق روش APA ابتدا بر حسب حروف الفبای نام- خانوادگی و سپس سال چاپ مرتب شوند. حرف اول نام مولف (مولفان) با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شود. هر منبع علمی باید شامل نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله (یا کتاب)، نام نشریه (یا ناشر)، شماره جلد و صفحات مقاله (یا کتاب) طبق نمونه‌های زیر باشد:

- مقاله‌های مندرج در مجله‌ها

Kheiri A. 1971. Two new species of Nothotylenchus Thorne, 1941 from Iran and a redescription of N. affinis Thorne, 1941 (Nematoda, Neotylenchidae) with a key to the species of the genus. Nematologica 16, 591-600.

Maggenti A.R., Luc M., Raski D.J., Fortuner R. & Geraert E. 1988. A reappraisal of Tylenchina (Nemata). 11. List of generic and supra-generic taxa, with their junior synonyms. Revue de Nematologie 11, 177-188.

Siddiqi M.R. 1963a. Four new species of the genus Tylenchus Bastian, 1865 (Nematoda) from North India. Zeitschrift für Parasitenkunde 23, 170-180.

Siddiqi M.R. 1963b. On the diagnosis of the nematode genera Psilenchus de Man, 1921, and Basiria Siddiqi, 1959, with a description of Psilenchus hilarus n. sp. Zeitschrift für Parasitenkunde 23, 164-169.

Whitehead A.G. & Hemming J.R. 1965. A comparison of some quantitative methods of extracting vermiform nematodes from soil. Annals of Applied Biology 55, 25–38.

- کتاب تألیفی

Siddiqi M.R. 2000. Tylenchida: parasites of plants and insects, 2nd Edition. Wallingford, CAB International.

- فصلی از کتاب ویرایش شده (هر فصل دارای نویسنده یا نویسندگان باشد)

Decraemer W. & Hunt D.J. 2013. Structure and classification. In Perry R.N. & Moens M. (Ed.), Plant Nematology, 2nd Edition (pp. 3–39). Wallingford. CABI Publishing.

De Ley P. & Blaxter M.L. 2002. Systematic position and phylogeny. In Lee D.L. (Ed.), The Biology of Nematodes (pp. 1–30). London, Taylor & Francis.

De Ley P. & Blaxter M.L. 2004. A new system for Nematoda, combining morphological characters with molecular trees, and translating clades into ranks and taxa. In Cook R. & Hunt D.J. (Ed.), Nematology Monographs and Perspectives (pp. 633–653). Leiden, E.J. Brill.

- تعداد نویسندگان بیش از هفت نفر

Abad P., Gouzy J., Aury J.M., Castagnone-Sereno P., Danchin E.G.J., Danchin E.G.J., ... Schiex T. 2008. Genome sequence of the metazoan plant-parasitic nematode Meloidogyne incognita. Nature Biotechnology 8, 909–915.

- مقاله در کنفرانس و همایش

Sarpolizadeh F., Jamali S., Mousanejad S. & Seraji A. 2019. Loss assessment of the root-knot nematode, Meloidogyne incognita in pepper under greenhouse conditions. In Proceedings of the 1st Iranian Congress of Nematology (p. 49). Tehran, Iran.

در صورتی‏ که مجموعه خلاصه و مقاله‏ ها توسط افرادی تدوین و ویراستاری شده باشد، نام آن‏ها همانند کتاب ویرایش شده، بعد از In و قبل از نام مجموعه آورده شود.

- پایان‏ نامه و رساله

De Grisse A. 1969. Contribution to the morphology and the systematics of the Criconematidae (Taylor, 1936) Thorne, 1949. (Doctoral Dissertation, University of Ghent, Belgium).

- ویژه ‏نگاشت (Monogragh)

Castillo P., Vovlas N., Gómez-Barcina A. & Lamberti F. 1993. The plant parasitic nematode Rotylenchus (Monograph). Nematologia Mediterranea 21 (Supplement), 1–200.

- خبرنامه (Bulletin)

Thorne G. & Malek R.B. 1968. Nematodes of the Northern Great Plains. Part I. Tylenchida (Nemata: Secernentea). Technical Bulletin South Dakota Agricultural Experiment Station 31, 1–111.

Hirschmann H. 1984 Taxonomy of the cyst and root-knot nematodes. In Riggs R.D. (Ed.), Nematology in the Southern United States (pp. 54-70). Southern Cooperative Series Bulletin 276.

- وب‏ گاه

FAOSTAT Database. 2017. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy: FAO. Retrieved May 10, 2019 from http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.

- راهنمای نرم افزار

SAS Institute. 1999. SAS users guide. SAS Institute Inc., Cary, NC. USA.

- گزارش‌های داخلی موسسات و چاپ نشده و گزارش‌های سالانه، در فهرست منابع مورد استفاده قابل ذکر نمی‌باشند. به مکاتبات شخصی می‌توان فقط در متن مقاله اشاره کرد.

- عنوان مقاله‌ای که به زبان غیر انگلیسی چاپ شده است، به زبان انگلیسی ترجمه و در پرانتز قرار داده می‌شود و بعد از قید شماره صفحات، زبان اصلی آن از قبیل فارسی، روسی و ژاپنی در پرانتز قید می‌شود. در صورتی که منبع به زبان غیر انگلیسی ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد، در این صورت منبع به زبان انگلیسی داده شود و در انتهای منبع زبان اصلی آن در پرانتز زبان اصلی قید گردد. مانند: (In Persian with English Summary).

4- جدول

-         جداول به ترتیب و به صورت «جدول 1. (Table 1.)» شماره ‏گذاری شود.

-         عنوان جدول باید کامل و گویا باشد به نحوی که نیاز به مراجعه به متن نباشد. اسامی علمی در عنوان به صورت کامل ارائه شود.

-         عنوان جدول به دو زبان فارسی و انگلیسی قبل از آن نوشته شود.

-         داده‏ های جدول نباید در متن مقاله و یا شکل‏ ها تکرار شده باشند.

-         اعداد یک رقمی (0-9) با دو رقم اعشار، اعداد دو رقمی (10-99) با یک رقم اعشار و سه رقمی و بالاتر از آن بدون اعشار آورده شود.

-         اختصارات و علائم متن جدول در زیرنویس جدول توضیح داده شود.

-         تمام مطالب داخل جدول و زیرنویس آن انگلیسی باشد.

-         به استثنای دو خط افقی ردیف عنوان جدول و خط افقی انتهای آن، در سایر قسمت‏ های جدول از خطوط افقی و عمودی استفاده نشود.

-         جهت جدول از سمت چپ به راست تنظیم شده باشد.

-         ابعاد جدول باید طوری تنظیم شود که در یک صفحه به‏ صورت طولی یا عرضی جا بگیرد و در صفحات جداگانه و به ‏ترتیب در انتهای متن مقاله آورده شوند. در صورت نیاز می ‏توان جدول را به چند قسمت تقسیم کرد قسمت‏ های دوم به بعد را با عنوان «جدول 1. ادامه. (Table 1. Continued.)» آورد.

5- شکل‌

-         شکل ‏ها (عکس، ترسیم و نمودار) باید اصلی باشند و قبلاً به چاپ نرسیده باشند.

-         عکس‏ ها باید سیاه و سفید و با کیفیت بالا تهیه شده باشد و اجزای آن شامل حروف، علائم، واحد و مقیاس به صورت یک‏پارچه تهیه شده باشد. در صورت ضرورت استفاده از شکل رنگی با پرداخت هزینه از طرف نگارنده (نگارندگان) نیز امکان‏ پذیر خواهد بود.

-         ترسیم ‏ها و نگاره‌‌های رسم ‏شده با دست و یا رایانه باید دارای خطوط پیوسته و پررنگ باشد.

-         نمودارها باید سیاه و سفید و به صورت تصویر و با کیفیت بالا ذخیره شده باشند.

-         عنوان شکل باید کامل و گویا باشد به نحوی که نیاز به مراجعه به متن نباشد. اسامی علمی در عنوان به صورت کامل ارائه شود.

-         عنوان شکل به دو زبان فارسی و انگلیسی در زیر آن نوشته شود.

-         شکل‏ ها به ترتیب و به صورت «شکل 1. (Fig. 1)» شماره‏ گذاری شود.

-         شکل‏ ها باید در صفحات جداگانه و به‏ ترتیب در انتهای مقاله و در محیط الکترونیکی Word قرار داده شوند. علاوه بر آن فایل آن‏ها با یکی از فرمت‌های jpg.) JPEG) یا tif.) TIFF) با حداقل وضوح تصاویر  300dpi  به صورت جداگانه در سایت مجله بارگزاری شود.

6- گزارش کوتاه علمی (Short reports)

گزارش کوتاه علمی حداکثر در یک تا دو صفحه (حداکثر دارای یک شکل و یک جدول) جهت یافته‌های موردی با حداکثر سه منبع تهیه شود.

7- سایر موارد‌

7-1- اعداد یک رقمی و اعداد و ارقام ابتدای جمله با حروف نوشته شوند. اعداد در متن فارسی از سمت راست به چپ (مثلاً 11-12) نوشته شوند.

7-2- برای اوزان، اندازه ‏ها و حجم از سیستم متریک استفاده شود. در جداول و سایر قسمت ‏ها از علائم اختصاری آن‏ها از قبیل موارد زیر استفاده شود:

 

متر

m

 

کیلوگرم

kg

 

لیتر

L

سانتی متر

cm

 

گرم

g

 

میلی لیتر

ml

میلی متر

mm

 

میلی گرم

mg

 

میکرولیتر

µl

میکرومتر

µm

 

میکروگرم

µg

 

نانوگرم

ng

 

7-3- برای نوشتن اختصارات از دستورالعمل CBE Style Manual استفاده شود (American Institute of Biological Sciences, 3rd ed.). در عنوان مقاله و چکیده به استثنای مقیاس‏ه ای استاندارد، نباید از کلمات اختصاری استفاده کرد.

7-4- برای رسم‏ الخط اصطلاحات خارجی و معادل ‏های فارسی، حتی‏ المقدور از فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، جلد دوم (انتشارات فرهنگستان علوم) استفاده شود.

7-5- اسامی علمی با حروف ایتالیک نوشته شود. اسامی علمی در عنوان و چکیده بدون نام نام ­گذار (توصیف‏ کننده) ولی در متن مقاله، برای اولین بار با نام نام­ گذار (نام­ گذاران) نوشته شود. در صورت تکرار، بدون نام­ گذار و نام جنس با حرف اول آن (حرف بزرگ) و یک نقطه نوشته شود.

7-6- متن مقاله باید با برنامه (Word 2007)، قلم 14 بی‏ نازنین (B Nazanin) (فارسی) و قلم 12 Times New Romann (انگلیسی)، فاصله خطوط با فواصل دوگانه (Double-spaced) در صفحات A4 با حاشیه سه سانتی ­متر از چهار طرف تهیه شود. تمامی عناوین اصلی و فرعی پررنگ (Bold) باشند. تمامی قسمت‌های مقاله باید دارای شماره خط (Line Number) ممتد باشد.